Farabi Koordinatörlüğü

Farabi Koordinatörlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Genel Sorular *

Öğrenci olarak gittiğimiz üniversitede alttan ders alabiliyor muyuz? *

Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.

Faaliyet dönemi sonunda sonuçlar, faaliyeti gerçekleştiren öğretim üyeleri tarafından YÖK e rapor etmesinden ne kast ediliyor? *

Öğretim üyeleri, Farabi Programı Kurumsal Ofisleri'ne rapor edeceklerdir. Raporlar YÖK'e Ofisler aracılığıyla iletilecektir.

Bazı üniversitelerin haftalık ders saati belli olmadığı için hesaplama yapamamaktayız. Bu durumda ne yapmamız gerekir? *

Öğretim üyesinin gideceği üniversite ile görüşüp netleştirmesi gerekmektedir. Eğer bir sonuç alınamıyorsa bir öğretim üyesinin standart girmesi gereken haftalık ders saatini baz alınması gerekir. Daha sonra çıkabilecek bir sıkıntı durumunda tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. 

Ders Ücreti hesaplanırken brüt üzerinden mi yoksa net ücret üzerinden mi hesaplanıcak? *

Brüt.

Ders Ücreti hesaplanırken Normal ders ücreti mi, ikinci öğretim ders ücreti mi baz alınacak? *

Standart birinci öğretim ders ücreti baz alınacaktır.

Öğretim Üyesi Değişim Talep Formunda değişim talebinde bulunduğumuz her bir öğretim üyesi için ayrı satırlar mı düzenlenecek? Yoksa bütün öğretim üyelerinin bilgileri tek bir satır da mı belirtilecek? *

Hayır, bütün öğretim üyeleri göndermiş olduğumuz formda tek bir satırda rakamsal değerlerle belirtilecektir.

Farklı Fakültelere de geçiş oluyor mu protokol yapıldığı taktirde? *

Bölümlerin eş değerliliği olduğu taktirde olabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri olan Araştırma Görevlileri, Uzman ve Öğretim Görevlileri Farabi Değişim Programından faydalanabilirler mi? *

 Yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli program kapsamında öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Tıpta Uzmanlık eğitimi alan Asistanlar öğrencilik hakları çerçevesinde bu programdan yararlanabilir mi? *

 Yararlanamazlar.

Öğretim üyesi ve öğrenci kontenjanı hangi kriterlere göre belirlenir? *

Değişim için öngöreceğiniz öğrenci ve öğretim üyesi sayısını, kendi bölüm öğrencilerinizin eğitim kalitesinde aksaklığa yol açmayacak ve fiziki koşullarınıza uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz. 

Öğrenci ve Öğretim üyesi sayısını kim belirler? *

Bu sayılar bölümler tarafından belirlenerek (herhangi bir üst sınır yoktur), Fakülte/Enstitü/Yüksekokul yönetim kurulunun onayından sonra Farabi Değişim Programı Kurum Ofisine bildirilir. Üniversite Senatosundan geçtikten sonra Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa sayılarda değişiklik yine Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.  

Öğrencisi olmayan ve 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alacak programlar için (mesela tıp fakültesi öğretim üyesi değişimi protokolü yapılabilir mi? *

Evet.

Görev yaptığım okul bir Sağlık Yüksekokulu, ebelik ve hemşirelik programları olan bir okul. Yapılacak ikili anlaşmalar başka bir ağlık Yüksekokulu, dışında, Hemşirelik Yüksekokulları ile de yapılabilir mi? *

 Her iki üniversite de programları uygun ve denk görürse, yapılabilir.

Farabi kapsamında çalışan bir hoca, yeni üniversitenin bulunduğu illerdeki üniversitelerde de derslere gittiğinde, bu konuda bir sınırlama var mı, doğal olarak bu tür dersler için artik 3, 5, 8 işlemeyecektir, ancak, hâlihazırda normalde, bir hocanın bütün üniversitelerde girdiği dersler toplanarak zorunlu yük ve üstü hesaplanıyor. Farabi buna bir istisna getiriyor mu? *

Farabi kapsamında aynı il sınırları içindeki üniversitelere gitmek için bir teşvik öngörülmüyor. Farabi Değişim Programı kapsamında ders ücreti ödenebilmesi için 10 saatlik mecburi ders yükünü tamamlaması gerekir. 10 saatlik ders yükünü tamamlayamayan ve programa katılmak isteyen öğretim üyeleri ek ders dışındaki ödeme yapılır. Farabi, öğretim üyeleri için ders verme hareketliliğini ön gören bir programdır. Mutlaka öğretim üyesinin gittiği üniversitede ders vermesi zorunludur.

Öğretim üyesi kendi üniversitesinde derse girmeye devam edip diğer üniversiteye yalnızca ders vermek için gidip gelebilir mi? *

Farabi kapsamında ödeme yapılabilmesi için, öğretim üyesinin diğer üniversiteye tamamen geçmesi gerekmektedir. Yani kendi kurumunda ders vermeye devam ederse, kendi kurumunda normal maaş dışında ek bir ücret alamaz.

Sadece öğretim üyesi değişimi yapılabilir mi? *

Evet.

Değişim çift taraflı olmak zorunda mıdır? *

 Hayır. Çift taraflı olması tavsiye edilir.

Farabi kapsamında yeni üniversiteye giden hoca diyelim 9 saat haftalık ders verdi. Bu durumda zorunlu ders yükü olan 10 saati doldurmadığı için ek ders bakımından 3, 5, veya 8 sekiz kat çalışmayacak değil mi? yani 10 saatlik zorunlu ders yükü Farabi programında da devam ediyor mu? *

 Kanun gereği öğretim üyesi maaş karşılığı 10 saatlik ders vermekle yükümlüdür.

Öğretim üyeleri ders verme dışında araştırma yapmak için başka üniversitelere gidebilirler mi, bu durumda ödenek alabilirler mi? *

Ödemelerde ek dersler esas alınır, bunun dışında ödeme yapılmaz fakat ödemesiz olarak programdan faydalanmak mümkündür.

Söz konusu program kapsamında yapılacak ödemeler ile diğer hususlara ilişkin Esas ve Usuller hakkındaki açıklamaların 9. maddesi birinci paragrafında belirtilen 2547 ve 2914 sayılı kanunlar ile diğer ilgili mevzuatta yer alan "kısıtlamalara bağlı olmaksızın" hükmü yukarıdaki soruların olumlu cevabı olabilir mi? *

 Evet.

2547 sayılı kanunun 40/b ve 41.maddelerine göre yapılan görevlendirilmelerde olduğu gibi, gidilecek üniversitenin varsa Geliştirme Ödeneğinden de yararlanılacak mı? *

 Evet.

Bu programda da haftalık zorunlu ders yükü koşulu var mı? Başka bir deyişle idari görev söz konusu olmamasına rağmen haftalık zorunlu ders yükü sıfır olarak mı kabul edilecektir? *

Farabi Programı kapsamında öğretim üyesinin girmesi gereken ders yükünden fazla olarak program kapsamında gireceği ders saati üst sınırı 6 (altı) dır.

Öngörülen 3, 5, ve 8 kat ders ücreti ödemeleri ikinci eğitim-öğretim için de geçerli olacak mı? *

Evet. Ancak ikinci öğretim için yapılacak ödemelerde ikinci öğretimde öngörülen ders ücreti değil normal öğretim için öngörülen ders ücretinin katları geçerli olacak.

Öğretim üyelerinin ek ders ücretinin 10 katına kadar olması ifadesini açabilir misiniz? 3,5 ve 8 kat olunca zaten tavan miktar aşılmıyor mu? *

10 kat, yönetmelik tarafından belirlenen üst sınırdır. Mali Esas ve Usuller ise bu yönetmelik çerçevesinde bu yılki üst sınırı 8 kat olarak belirlemiştir. Bu yıl 8 olan üst sınır önümüzdeki yıl Mali Esas ve Usullerin yenilenmesiyle değişebilir.  

Daha önce Erasmus programından faydalananlar da Farabi programından faydalanabilirler mi? *

 Evet.

Hangi üniversitelere gidilebilir? *

Öğrenci veya öğretim üyeleri kendi üniversitelerinin protokol imzalamış olduğu herhangi bir üniversiteye gidebilirler.

Eğer gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler mi? *

Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.

Öğretim üyesi için gittiği üniversitede vereceği derslerde haftalık alt ve üst ders saati sınırı var mıdır? Bu ek ders ücreti sınav haftalarını da kapsayacak mı? *

 Öğretim üyelerinin verebilecekleri derslerde alt ve üst sınır yoktur. Makul olunması tavsiye edilir. Sınav haftaları konusunda gidilen üniversite uygulaması geçerlidir.

Farklı kurumlardaki Program koordinatörleri kendi aralarında anlaşıp, öğretim üyesi hareketlilik programı üzerinde anlaştıktan sonra bunu kurum koordinatörlerine sunup daha sonra ilan edilmesi daha doğru olmaz mı? Bu hususta bir yönerge hazırlanıp WEB sayfasına konulması mümkün olabilir mi? *

Programın uygulanmasını kolaylaştırmak için koordinasyon ofisleri işbirliği yapabilirler. Yönerge hazırlanması gerekmez.

Üniversiteler birbirleri ile Farabi değişim protokolü ilk etapta imzalıyorken Öğrenci Değişimi ve Öğretim Üyesi Hareketliliği tablolarını doldurmak zorundalar mı? *

Evet.

Farabi Değişim Programına Türkî Cumhuriyetlerin de dâhil edilmesi düşünülüyor mu? *

 İleride dâhil edilebilir.

Üniversiteler YÖK ün yönetmeliğine ters düşmemek kaydıyla Farabi Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı Yönergesi hazırlayabilir mi? *

Hayır

Kurulacak olan Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin resmi statüsü ne olacak? (Merkez, Müdürlük, Daire Başkanlığı, gibi) *

Ofis statüsünde olacak.

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinde muhtemelen akademik personel de görev alacaktır. Burada görevli akademik personele çalışmalarının karşılığı akademik yükselmesinde puan veya maddi bir katkı sağlanacak mı? *

 Hayır.

Öğretim üyeleri sadece ders vermek amacıyla mı gidebilirler? Proje geliştirme, müfredat geliştirme, konferans, seminer vb. faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gidebilirler mi? *

Hayır.

Öğretim üyesi süresi bir yarıyıldan az olabilir mi? Bir haftalığına veya bir aylığına gidebilir mi? *

Hayır.

Yarı zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri de programa katılabilirler mi? *

 Evet. Herhangi bir engel yok.

Farabi Değişim öğrencisi programın hangi aşamasında mazeretli veya mazeretsiz vazgeçebilir? Son anda vazgeçen öğrenciye her hangi bir yaptırım uygulanabilecek mi? *

 Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programından faydalanamaz.

Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde 2 dönemliğine gidebilirler mi? *

Evet gidebilirler.

Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayabilir mi? *

Hayır.

Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan bir öğrenci, mazereti sona erdikten sonra programın hangi aşamasından ve hangi kurumdan faydalanabilecek? *

Sınavlar başlamamışsa, öğrenci Farabi programına devam edebilir.

Protokoller bütün üniversiteyi kapsamak zorunda mıdır? *

 Hayır. Belirli fakülteler ve bölümler için protokol imzalanabilir.

Üniversiteler arasında imzalanan protokolleri onay için YÖK'e göndermemiz gerekli mi? *

Hayır. Protokoller için YÖK'ten onay almanıza gerek yoktur.

Farabi Değişim Programı web sitesinde yayınlanan, belgeleri doldururken aynı formata uyma zorunluluğu var mı? *

 Evet. Sadece kurum logolarınızı ekleyebilirsiniz. 

Gidilecek birimin ikili öğretimi varsa oradaki ikili öğretim ek ders ücretinin kaç katı alınacak? *

 Ödemlerde sadece bir tek oran dikkate alınacak.

Birimlerde işbirliği yapıp kontenjanları belirlendikten sonra birimlerden herhangi birinin kontenjandaki sayı doğrultusunda olacak talebi geri çevirebilir mi veya yapılan işbirliği sadece o dönem için mi geçerli olacak? *

Kurumların kendi uygulamaları ve karşılıklı anlaşmaları esastır.

Çalışma ofisi sağlanacak mı? *

Gidilen kurumca, kendi öğretim üyelerine sağlanan imkânları bu programla gelen öğretim üyelerine de sağlaması beklenir.

Öğretim üyesi faaliyet programındaki diğer konulardan kast edilen nedir? *

Konferans, seminer, çalıştay gibi faaliyetler.

Anlaşma yapıldıktan sonra bir birimde gidilecek öğretim üyesi ile ilgili ilana, belirtilen kontenjandan fazla öğretim üyesi müracaat ederse seçim nasıl olacak? *

 Daha önce programdan faydalanmayanlara öncelik tanınır.

Gideceği üniversitede ders saatleri dışında kendi üniversitesine gidilip gelinebilir mi? *

Hayır.

Ders ücreti ödeniyorken yükün fazlası mı esas alınacak? Ders yükünü doldurmada, kendi kurumundaki tez yöneticiliği ve Uzmanlık alan dersleri dikkate alınacak mı? *

Zorunlu ders yükünden ayrı olarak en fazla 6 saat derse girilebilir.

Ders saatleri ve ders sayıları nasıl düzenlenecek? Bu hususta bir sınırlama var mı? *

Kurul Kararı olarak öğretim üyeleri zorunlu ders saati dışında haftada en fazla 6 saat derse girebilir.

Görevlendirmeler hangi maddeye göre yapılacak? Geliştirme ödeneği gidilen üniversiteye mi göre ödenecek? *

Görevlendirmeler ders verme ile ilgili mutat görevlendirme kuralları çerçevesinde yapılır. Geliştirme Ödeneği gidilen kuruma göre ödenir.

Öğrenci değişimdeki üniversitedeyken atılmayı gerektirecek bir suç işlerse cezalandırma ne yolla yapılacak? *

 Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır. 

Gelen-Giden evrak kaydı ve asılları Farabi Kurum Ofisi nde mi kayda girer ve saklanır yoksa Uluslararası Akademik İlişkiler Kurumunda mı? *

Farabi kurum ofislerinde. 

Üniversiteden herhangi bir birim değişime katılmak istemeyebilir mi? Yoksa tüm birimler protokolde yer almak zorunda mı? *

Programa katılım gönüllük esasına dayalıdır.

Protokol gönderen üniversitelerin değişime katılacağını belirttiği bölümlerden bazıları bizim üniversitemizde yok ise, bu bölümün bizde olmadığı bilgisini bir üst yazı ile imzalanan protokole eklememiz mi yoksa protokolü yenileyerek tekrar karşı üniversiteye göndermemiz mi gerekir? *

Konu protokol ekinde yer almalıdır.

Birden çok üniversite ile protokol imzalanabilir mi? *

 Evet ancak her bir yükseköğretim kurumu ile ayrı ayrı protokol imzalanmalıdır.

Protokoller hangi düzeyde imzalanacak? *

 Protokoller, üniversite rektörlükleri nezdinde imzalanacaktır. 

Farklı üniversitelerdeki birim koordinatörleri direkt kendileri yazışıp, anlaştıktan sonra üniversitelerinin kurum koordinatörlerine bilgi vererek anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayabilir mi? *

Evet. Bunun bir sakıncası yoktur.

Üniversiteler arasında imzalanacak protokol süresinin bir alt ve üst sınırı var mı? Mesela bizimle 2013 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isteyen bir üniversite ile üniversitemiz 2011 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isterse protokol baştan hazırlanıp, karşı üniversiteye tekrar yollanabilir mi? *

Karşılıklı anlaşma ile süreler yeniden belirlenebilir.

Gönderilecek kişi sayısında sınırlama var mıdır? *

Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir. 

Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK'e gönderilecek midir? *

Evet.

Protokollere gerekli görüldüğünde madde eklenebilir mi? *

Hayır.

Protokoller resmi yazışmayla imzalanabilir mi? *

Evet.

Protokollerin kopyalarının YÖK'e gönderilmesi gerekmekte midir? *

Hayır.

İkili anlaşma protokolü imzalanırken YÖK web sitesinde yayınlanan formata uyma zorunluluğu var mı? *

 Kurumlar formata uymak zorundalar.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri değişimden faydalanabilmek için kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri mi seçmek zorundadırlar? *

Evet.

Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri üniversite bazında bir tane mi olacak yoksa fakülte, enstitü, vb. gibi yerlerde ayrı birimler mi açılacak? *

Yükseköğretim kurumlarında sadece bir tane Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi oluşturulur. Kurumlar birim ofislerini ihtiyaç duyuyorlarsa istedikleri kadar oluşturabilirler.

Değişime ilişkin olarak protokol imzalanan her üniversite için ayrı kontenjan oluşturmak gerekmekte midir? *

Evet.

Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir? *

Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.

Üniversiteler programa nasıl dâhil olurlar? *

Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.

Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından kaç defa faydalanabilirler? *

Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından her bir eğitim-öğretim yılında sadece bir kez olmak üzere istedikleri sayıda faydalanabilirler. Fakat Farabi Değişim Programı, değişimden yararlanmamış öğretim üyelerine öncelik verir.

Öğretim üyesi seçiminde gidecek öğretim üyelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, öğretim üyesi talep eden kurumun öğretim elemanının gireceği derslerin adlarını ve ders saatlerini de bu talebinde belirtmesi gerekmez mi? *

Öğretim üyesi hareketlilik programında bu hususların tamamı yer almalıdır.

Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dâhil midir? *

 Hayır.

Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi? *

 Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir. 

Vakıf üniversitesi öğrencileri Farabi programından burs alabilecekler midir? *

 Hayır.

Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler mi? *

Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

Vakıf üniversitesi öğrencileri devlet üniversitelerine gidebilecekler mi? *

Evet.

Vakıf üniversiteleri program için YÖK'ten ödenek alabilecekler mi? *

Hayır.

Farabi Değişim Programı Vakıf üniversitelerini kapsamakta mıdır? *

Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlerine tabidirler. 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi? *

 Evet.

Açıköğretim öğrencisi Farabi Değişim Programından yararlanabiliyor mu? *

 Açıköğretim öğrencileri bu programdan yararlanamaz.

Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi? *

Evet.

Yüksek lisans öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanabilirler mi? *

Hayır.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan faydalanabilirler mi? *

Evet.

Post-doktora çalışmaları için programdan faydalanılabilir mi? *

Hayır.

Polis akademileri ve harp okulları programdan faydalanabilirler mi? *

Hayır.

Yüksek teknoloji enstitüleri programdan faydalanabilirler mi? *

 Evet.

Farabi Değişim Programından araştırma görevlileri yaralanabiliyor mu? *

Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.

Farabi Değişim Programından öğretim görevlileri yaralanabiliyor mu? *

Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.